Zenei fogalmak és kifejezések

a bene placito tetszés szerint
a due mindketten
a piacere tetszés szerint
a prima vista első látásra énekelni, lapról játszani
abszolút hallás képesség, amellyel az ember eredeti magasságán tudja meghatározni a hangot
abszolút zene a programzene ellentéte
accelerando gyorsítva
ad libitum tetszés szerint
adagio lassan, igen lassan
affettuoso érzelmesen
affrettando nekiiramodva, sietve
agitato izgatottan
air ének, ária (szvitekben éneklő, dallamos tétel)
akkord különböző magasságú hangok egyidejű megszólalása (lásd hármashangzat)
al fine végig
allegretto gyorsacskán
allegro gyorsan
allemande páros ütemű, lassú német néptánc. Régi szvitzenében nyitó vagy II. tétel
alt sötét színezetű, mély női hang
ambitus hangterjedelem
andante lassan, lépésben
andantino lassacskán
animato lelkesen
appassionato szenvedélyesen
atonalitás hangnemnélküliség
attacca indíts
ballada drámai elbeszélés
bariton középfekvésű férfihang
barokk 1600-1750-ig uralkodó zenei stílus
basszus sötét színezetű, mély fekvésű férfihang
battuta ütem, ütés
bel canto szép ének. Régi olasz éneklési stílus
ben, bene jól
bicinium kétszólamú ének
blattolni lásd a prima vista
boleró lassú, hármas ütemű spanyol néptánc
bourrée élénk, páros ütemű francia tánc. A barokk szvitzenében gyakori
brillante csillogóan
brio lendület
bé (b) módosítójel, amely az utána következő hangot fél hanggal leszállítja (cesz, desz, esz)
calando lassulva és halkulva
calmato, calmo nyugodtan
cantabile, cantando énekelve
cantus primus fődallam, amelyet kísérőszólamok vesznek körül
canzone dal, ének
capriccio szeszély. Szabad formában írt zenemű
capriccioso szeszélyesen
cavatina kis terjedelmű áriácska
chaconne változatok egy hármas ütemű dallam felett. Régi táncforma
chanson dal
ciklus sorozat
clavecin csemballó, a zongora őse, a 16-17. század közkedvelt billentyűs hangszere
coda befejező rész
commodo, comodo kényelmesen
con tristezza szomorúan
concerto grosso több tételből álló, szólóhangszerre vagy szolisztikus csoportra és zenekarra írt barokk zenélési forma
concitato izgatottan
corona megállás
courante hármas ütemű francia tánc, a régi szvitek gyakori tétele
crescendo fokozatosan erősödve, növekvő hangerővel
da capo elölről
da capo al fine (D. c. al fine) a zeneművet elölről ismételni a végét jelentő fine szóig
da capo ária a 17-18. század gyakori áriatípusa, amelyben a középrész után nem írták le újra az első részt, hanem a D. c. al fine jelzéssel utaltak az ismétlésre
dal segno (a) jeltől
deciso határozottan
decrescendo fokozatosan halkulva, csökkenő hangerővel
disztonál hamisan énekel
divisi megosztva
dolce lágyan, édesen, gyengéden
dolcissimo nagyon lágyan
dolente fájdalmasan
doloroso fájdalmasan
domináns a klasszikus dúr-moll rendszer V. fokára épülő akkord, utána legtöbbnyire az alaphangnem következik
doppio kétszeres
dovce lágyan
drámai szoprán kissé sötét színezetű, magas női hang
due kettő
duett két szólóhangra vagy szólóhangszerre írt zenemű
durata időtartam
e és
echo visszhang
ed és
eguale egyenletesen
ellenpont (punctus contra punctum, Kontrapunkt) több szólamű szerkesztési elv, legfejlettebb alakjai: a kánon és a fúga
előjáték operákat, operafelvonásokat, baletteket vagy oratóriumokat bevezető zene. Míg a nyitány önálló, zárt zenei formát jelent, addig az előjáték megszakítás nélkül torkollik a cselekménybe
energico erélyesen
epizód közjáték. A rondóformákban a főtéma ismétlődései közé beékelt, azzal ellentétes hangzású zenei anyag
eroico hősiesen
espressivo érzéssel, kifejezéssel
eufónia széphangzás, jóhangzás
fantázia kötetlen, rögtönzésszerű zenei forma
fermata korona, nyugvópont. A vele jelölt hang vagy szünet értékét megnyújtja, zenei nyugvópontot jelent
feroce vadul
fieramente büszkén
flebile panaszosan
főhármashangzatok valamely hangsor I., IV. vagy V. fokára épített hármashangzatok neve
forte hangosan, erősen
fortepiano erősen, majd halkan
fortissimo nagyon hangosan, nagyon erősen
forzando, forzato erősítve, hangsúlyosan
fúga (futás, kergetőzés) az ellenpont művésztének legmagasabb rendű formája, amelyben a belépő szólamok egymást utánozzák (imitálják). A főszólam neve dux, a dominánson lép be a comes, és az ellentétet képviseli a contrasubjectum
funebre gyászosan
fuoco tűz
furioso dühödten
g-kulcs (violinkulcs) a második vonalon jelöli a g hang helyét
gagliarda hármas ütemű, élénk tempójú, régi olasz ugrótánc
gavotte páros ütemű, ünnepélyes jellegű régi francia tánc
gigue többnyire páratlan ütemű, élénk tempójú tánc. A 17-18. század táncszvitjének utolsó tétele
giocoso tréfásan
giusto pontosan
gli altri a többiek
glissando siklás
gradatamente fokozatosan
grandioso hatalmasan
grave súlyosan, igen lassan
grazioso kecsesen
gridando kiáltva
habanera páros ütemű, kubai eredetű spanyol tánc
hangfogó (sordino, Dämpfer) vonós és rézfúvós hangszereknél alkalmazott szerkezet a hangerősség csökkentésére
hangszerelés egy zeneműnek több hangszerre vagy zenekarra való alkalmazása
hangérték a hangok időtartamát jelöli
hármashangzat klasszikus értelemben egy hangsor első, harmadik és ötödik hangjának együttese. Van dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzat
himnusz ünnepélyes hangzású dicsőítő dal
homofónia olyan többszólamú zene, amelyben egy vezető szólam mellett a többi szólam csak a kíséret szerepét tölti be, a polifónia ellentéte
imitáció utánzás; olyan többszólamú zenei szerkesztésmód, amelyben a kezdő szólamot a később belépő szólamok leutánozzák (kánon, fúga)
impetuoso viharosan
impromptu rögtönzés; kis terjedelmű, szabad formájú zenemű
improvizáció rögtönzés
in rilievo kidomborítva
incalzando sietősen
intermezzo közjáték, közzene
kádencia nagyobb áriákban vagy versenyművekben az énekes vagy a hangszeres művész virtuóz szólója. Régente rögtönzésszerűen előadott, formailag kötetlen zenei részlet
kamarazene kis hangszeres együttesre írt zenemű
kánon az imitáció legszigorúbb változata, amelyben az első szólam valamennyi lépését a belépő további szólamok pontosan követik
koloratúrszoprán rendkívül mozgékony, díszítéseket, futamokat könnyen éneklő, magas női hangfajta
korál protestáns egyházi népének
kvartett négy hangszer vagy énekes együttese (lásd vonósnégyes)
kvintett öt hangszerre vagy énekhangra írt mű
kvintváltó dallamok a régi magyar népdalok között gyakran előforduló típus, amelynek második része az elsőt öt hanggal (kvint) mélyebben pontosan megismétli
lamento kesergő, drámai hangvételű, hosszabb arioso, a 17. század operáiban gyakori
ländler a lassú keringő régebbi, népi formája
languendo vágyakozóan
lapról olvasás lásd a prima vista
largamente szélesen, lassan
larghetto kissé szélesen, lassacskán
largo szélesen; a leglassúbb tempó jelölése
lauda vallásos dicsőítő ének
legato kötve, kötötten; a hangok megszakítás nélkül kövessék egymást. Jele: kötőív
leggiero könnyedén
lento lassan
lieto vidáman
lírai szoprán lágy színezetű, magas női hang
lírai tenor lágy színezetű, magas férfihang
lontano távolról
lugubre komoran
lunga hosszan
lusingando hízelegve
madrigál többszólamú, kíséret nélküli (a capella) társas ének
maestoso fenségesen
maggiore dúr
malinconico mélabúsan
mancando csökkentve
marcatissimo nagyon nyomatékosan
marcato nyomatékosan
marche funèbre gyászinduló
marziale harciasan
mazurka a keringőnél lassúbb, hármas ütemű lengyel nemzeti tánc
meno kevésbé
menüett hármas ütemű, mérsékelt tempójú, régi francia udvari tánc. A klasszikus szvit- és szimfóniairodalomban gyakori
messa mise
mesto búsan
metronóm rugós szerkezetű, állítható sebességű ingamozgást végző készülék. A zeneművekben található metronómjelzés (pl. M. M. = 100) azt jelenti, hogy a készülék hányat kattanjon percenként
mezza voce félerős hangon
mezzoforte (mf) középerősen
mezzopiano félhalkan
mezzoszoprán a szoprán és alt hangszín közötti női hang
minore moll
miserioso titokzatosan
missa mise
moderato mérsékelt tempóban
moduláció átmenet egy hangnemből valamely más hangnembe
molto nagyon (pl. molto allegro = nagyon gyorsan)
morbido szelíden
morendo elhalóan
mosso mozgalmasan
motetta a 15-16. századtól kezdve, imitációs felépítésű, többszólamú énekes kompozíció. Míg a madrigál világi, addig a motetta főként vallási tárgyú műfaj
moto mozgás
musette duda; francia pásztortánc. Jellegzetessége a dudaszerű kísérőszólam
musica muzsika, zene
neumák a korai középkor hangjegyírása
noktürn szerenádhoz hasonló, lírai zenemű
non nem
nyitány operákat, baletteket bevezető önálló zenedarab. Később önálló, programmal bíró zenemű
opera dalmű, daljáték, énekes színjáték
opera buffa vígopera
opera seria komoly opera
opus mű, munka. A zeneszerző adott alkotásának sorszámát jelenti, az alkotó életművén belül. Pl.: op. 36
orchester lásd zenekar
ordinario rendes módon
orgonapont hosszan kitartott hang, amly körül a többi szólam mozog, és változtatja a harmóniákat
ostinato makacs; egy adott ritmus vagy dallamfordulat többszöri ismételgetése
parlando elbeszélő, kötetlen tempójú előadási mód
partitúra vezérkönyv; a karmester szólama, amelyben valamennyi énekelt vagy hangszeren játszott szólam megtalálható, áttekinthető és jól olvasható
passacaglia hármas ütemű, olasz vagy spanyol eredetű tánc, a chaconne-hoz hasonló
passione szenvedély
patetico pátosszal
pauza (pause) szünet
pavane páros ütemű, méltóságteljes, olasz vagy spanyol eredetű énekes körtánc
perdendosi elhalóan
pesante súlyosan
piacevole kedvesen
piangendo panaszosan
pianissimo nagyon halkan
piano halkan
pizzicato pengetve; a vonós hangszereknél használatos játékmód. Jelölése: pizz. Ha ismét vonóval folytatják, arco jelölést alkalmaznak
più több (pl. più forte = több erővel, erősebben)
poco kissé (pl. poco piano = kissé halkan)
poco a poco fokról fokra
poi azután
polifónia olyan többszólamú zenei szerkesztésmód, amelyben minden szólamnak önálló szerepe és jelentősége van. A homofónia ellentéte
poliritmika többritmusúság; az egyes szólamok különböző ritmusúak
politonalitás többhangneműség; olyan zenemű, amelyben két vagy több hangnem egy időben szerepel
precipitando nekirohanva
preklasszikus stílus a kései barokk, a klasszikát megelőző zenei korszak jelölése
prelúdium előjáték
prestissimo nagyon gyorsan
presto gyorsan, sebesen
prima, primo első
psalmus zsoltár
quasi mintegy
quieto nyugodtan
quodlibet “ahogy tetszik”; régi társas muzsikálási mód, amikor olyan önmagukban is önálló vagy különböző dallamokat énekeltek vagy muzsikáltak, amelyek együtt is jól hangzanak
ragtime néger eredetű, páros ütemű amerikai tánc
rallentando lassítva
rapidamente gyorsan
rapido gyorsan, sebesen
rapszódia fantáziaszerű, nemzeti motívumokra épülő hangszeres zenemű
recitativo olyan éneklésmód, amely ritmikájában és lejtésében pontosan követi a szöveget, előadásmódja ezért inkább deklamálás jellegű. A régi operákban és oratóriumokban vagy kantátákban az áriákat előzi meg
recitativo accompagnato zenekarral kísért recitativo
recitativo secco többnyire csemballón megszólaltatott, akkordokkal kísért recitativo
relatív hallás amikor egy megadott hanghoz viszonyítva következtetünk a következő hangok magasságára. Ellentéte az abszolút hallás
religioso áhítatosan
repetizione ismétlés
replica ismétlés
requiem gyászmise
ricercare fúgaszerű kompozíció
rinforzando erősödve
risoluto határozottan
risvegliato frissen
ritartando lassítva
ritenuto fokozatosan lassítva, visszatartva
románc szabad formában írt, érzelmes zenedarab
rondó régi francia körtánc, főelve: a rondótéma többszöri visszatérése; a klasszikus szimfóniák utolsó tétele
rubato csapongva; egy-egy hang értékének önkényes meghosszabbítása vagy megrövidítése
rustico parasztos
sarabande régi spanyol szólótánc: lassú, súlyos, hármas ütemű. A szvitzenében rendszerint a courante és a gigue között található
scherzando játékosan
scherzo tréfa; a klasszikus szimfóniák vagy szonáták vidám karakterű tétele. A menüettből fejlődött, szerkezete vele azonos. A romantikus zenében önálló karakterdarab
scorrevole folyamatosan
secco szárazon, röviden
seconda, secondo második
segno jel
segue következik
seguidilla gyors, hármas ütemű spanyol tánc
semplice egyszerűen
sempre mindig
sentimento érzéssel
senza nélkül
serrando gyorsítva
sforzando, sforzato hangsúlyozva, erősen
siciliano régi olasz pásztorének
simile hasonlóan
sin, sino -ig
smorzando elhalóan
solo egyedül
sonoro zengzetesen
sostenuto visszatartva
sotto voce fojtott hangon
spianato simán (egyenletesen)
spiritozo lelkesen
stílus valamely kor, művész vagy műfaj ismertetőjeleinek összessége
stranscinando vontatottan
strepitoso zajosan
stretta gyors, élénk tempójú, virtuóz ária
stringendo hajtva (gyorsítva)
subito hirtelen
szerenád esti zene; egyszerűbb, több tételes forma hangszeres vagy énekes együttesekre
szimfonikus költemény zenekarra írt, irodalmi, képzőművészeti vagy történelmi program ihlette, szabad formájú kompozíció
szimfónia több tételes zenekari forma; zenekarra írt szonáta
szolfézs, szolmizáció a kottáról éneklés legegyszerűbb és legcélravezetőbb módja, az iskolai énekoktatás módszere
szonáta több tételes, hangszeres forma. A tételek többnyire: I. gyors, szonátaforma; II. lassú, dal- vagy variációs forma; III. mérsékelt vagy élénk táncforma (menüett vagy scherzo); IV. gyors, rondóforma
szonátaforma a klasszikus zenében rendszerint háromrészes: expozíció (fő-, mellék- és zárótéma), kidolgozás, visszatérés (az expozíció megismétlése), esetleg coda (zárórész)
szonatina kis szonáta
szoprán magas fekvésű, világos színezetű női vagy gyermekhang
szubdomináns valamely hangsor IV. fokára épülő hármashangzat
szünet egyes szólamok időleges szünetelésére szolgáló jelzések
szvit a 17. században kialakult több tételes hangszeres forma; stilizált táncok sorozata
tacet hallgat; az illető szólam a tételben nem szerepel
taktus lásd ütem
taktusvonal ütemvonal; az egyes ütemeket egymástól elválasztó függőleges vonal a kottában
tangó argentin eredetű népies tánc, a húszas évek közkedvelt társasági tánca
tanto nagyon
téma zenei gondolat
temperálás mérséklés; a régi hangrendszerekben más hangmagassága volt a fisz és gesz stb. hangoknak. Az oktávot Werckmeister osztotta 12 egyenlő félhangra, így a fenti hangok egymással azonosak lettek
tempo a zenemű időmértékének, sebességének meghatározása
teneramente gyengéden
tenor világos színezetű, magas férfihang
tenuto tartva
tétel olyan, önmagában zárt zenedarab, amely valamilyen ciklikus formának (szonáta, szimfónia, szvit) egy része
thesis súlyos ütemrész. Ellentéte az arsis = súlytalan ütemrész
tokkáta billentyűs hangszerre írt virtuóz, szabad formájú zenedarab
tonika alaphangnem; valamely hangsor I. fokára épülő akkord
tornando visszatérve
törzshangok az előjegyzés nélküli hangsor (c-dúr) módosítatlan hangjai
törzshangsor előjegyzés nélküli hangsor (c-dúr)
tosto sebesen
tranquillo nyugodtan
transzponálás valamely zenemű áthelyezése más hangnembe
tremoló a vonó szapora fel-le mozgatásával előidézett hanghatás
tricinium három énekhangra írt zenemű
trilla két szomszédos hang lehető leggyorsabb váltakozó megszólaltatása
trió három hangszerre írt zenemű vagy már értelemben egyes részes formák (tartós forma: menüett, scherzo) középső része
triola három, egyenlő értékű hangból álló egység, amely egy mérőütés időtartama alatt szólal meg
triste szomorúan
troppo túlságosan
tutta (la) forza teljes erővel
tutti a teljes zenekar vagy énekkar belépését jelzi szólórészek után
unisono egyszólamúan
uniti együtt
ütem metrikus egység, amely mindig két főhangsúly közé esik
ütemmutató törtszám, amely a zenemű vagy egy zenei részlet metrikus alapbeosztását mutatja (pl. 4/4)
ut sopra mint előbb
üveghang a vonós hangszereken a húr bizonyos csomópontjának gyenge érintésével képezhető harmonikus felhangok
valcer keringő; a múlt század divatos, hármas ütemű, lendületes társastánca
variáció valamely zenei téma átalakulása olyképpen, hogy e megváltoztatott formában is felismerhető legyen az eredeti gondolat
veloce sebesen
versenymű (concerto) szólóhangszerre írt zenekarkíséretes, több tételes zenemű
vibrato rezgetett (hang)
vide lásd
vigoroso erélyesen
villanella népies dallamokon alapuló olasz táncdal, utcai dal
villotta a villanella elődje
viola brácsa, mélyhegedű
violento hevesen
vivace élénken, gyorsan
vivacissimo nagyon élénken, nagyon gyorsan
vivo élénken
voce hang
vokális zene énekhangra írt és előadott zene. Ellentéte az instrumentális (hangszeres) zene
volti subito gyorsan lapozz, fordíts
vonósnégyes két hegedűre, brácsára és gordonkára írt zenemű, egyben maga az együttes neve
zenekar hangszerjátékosok együttese. Van vonós-, fúvószenekar, valamint vonós, fúvós és ütőhangszerekből álló szimfonikus zenekar
zongorakivonat zenekari mű zongoraátirata